اعضای کانون های فرهنگی و هنری امام حسن عسکری(ع) شهرضا و کانون ایثار قمبوان می توانند با مراجعه به سایت بچه های مسجد  در مسابقات فرهنگی اهمیت و جایگاه قرآن کتاب زندگی انسان و دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری ...