از داغ حسین اشک نم نم داریم
در خانه سینه تا ابد غم داریم
پیراهن و شال مشکی آماده کنید
چند روز دگر تا به محرم داریم..!