در سامانه هیأت شمیم اهلبیت قرار است که یادی از شهدا خصوصاً شهدای قمبوان گردد که از کلیه خانواده شهدا و خانواده هایی که شهدایشان منتسب به قمبوان می باشند که طبق برآورد اولیه حدود یکصد شهید می باشند خواهشمندیم که با ارسال عکس و زندگی نامه آنها کمک ما باشند تا یاد شهدا را بیشتر زنده نگهداریم و در این سامانه زندگی نامه آنها درج گردد.